GTM-32 MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระ เสริมดวง ช็อปปิ้ง 3วัน2คืน SEP18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระ เสริมดวง ช็อปปิ้ง 3วัน2คืน 
เดินทาง กันยายน 61
เริ่มต้น 4,888.- บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 4,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มาเก๊า MFM02 FD มาเก๊า จูไห่ ไหว้พระ เสริมดวง ช็อปปิ้ง 3วัน2คืน เดินทาง กันยายน 61 เริ่มต้น 4,888.- บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า– จูไห่- ตลาดใต้ดินกงเป่ย(-/-/D)
วันที่ 2 จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก – ร้านผ้าไหม– ร้านหยก– สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม (B/L/D)
วันที่ 3 เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - ร้านขายของฝาก- จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า- สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)(B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ก.ย.61 04ก.ย.61 4,888 7,888 7,888 3,000
09ก.ย.61 11ก.ย.61 4,888 7,888 7,888 3,000
16ก.ย.61 18ก.ย.61 4,888 7,888 7,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้