GTM-32 MFM06 3D2N มาเก๊า ฮ่องกง นอนฮ่องกง2คืน ผูกด้ายเเดง 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY FD
ทัวร์มาเก๊า MFM06 มาเก๊า ฮ่องกง นอนฮ่องกง2คืน ผูกด้ายเเดง 3วัน2คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61
เริ่มต้น 11,888.- บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์มาเก๊า MFM06 มาเก๊า ฮ่องกง นอนฮ่องกง2คืน ผูกด้ายเเดง 3วัน2คืน เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61 เริ่มต้น 11,888.- บาท โดยสายการบิน Air Asia (FD)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า –ฮ่องกง –ย่านมงก๊ก - ย่านเลดี้ มาร์เก็ต- พิเศษ !! ชมโชว์แสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (-/-/-)
วันที่ 2 เมืองฮ่องกง - รีพลัส เบย์ – วิคตอเรียพีค - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน –วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ-ร้านจิวเวอรี่ –ร้านหยก - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย (B/L/-)
วันที่ 3 เมืองมาเก๊า - วัดอาม่า – วัดกวนไท - ซากโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า - เดอะ ปาริเซียน มาเก๊า –- สนามบินมาเก๊า – กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง)(B/L/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ม.ค.61 03ม.ค.62 19,900 19,900 19,900 5,000
12ต.ค.61 14ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
19ต.ค.61 21ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
21ต.ค.61 23ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 5,000
26ต.ค.61 28ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
28ต.ค.61 30ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 5,000
04พ.ย.61 06พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 4,000
11พ.ย.61 13พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 4,000
18พ.ย.61 20พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,000
25พ.ย.61 27พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 5,000
02ธ.ค.61 04ธ.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
09ธ.ค.61 11ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 4,500
14ธ.ค.61 16ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
16ธ.ค.61 18ธ.ค.61 14,900 14,900 14,900 4,500
21ธ.ค.61 23ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,500
23ธ.ค.61 25ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,000
30ธ.ค.61 01ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 6,000
31ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,900 22,900 22,900 6,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้