GTM-08 TG01 - ไต้หวัน ไทเป-เกาสง ซุปตาร์ Countdown1 5วัน4คืน NEWYEAR18 BYTG
GTM-08 TG01 - ไต้หวัน ไทเป-เกาสง ซุปตาร์ Countdown1  5วัน4คืน NEWYEAR18 BYTG
เดินทาง 28 ธันวาคม 61 - 01 มกราคม 2562
ราคา 33,888.-
บินด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)


เริ่มต้น 33,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน –เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่สอง ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว – ซานหลิงซี
วันที่สาม ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง - ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) – โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
วันที่สี่ พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) - ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
วันที่ห้า เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) – แวะชิมขนมพายสับปะรด – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 33,888 33,888 31,888 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้