GTM-08 TG03 ไต้หวัน เกาสง-ไทเป ซุปตาร์ Happy New Year 5วัน4คืน BY TG
GTM-08 TG03  ไต้หวัน เกาสง-ไทเป ซุปตาร์ Happy New Year  5วัน4คืน BY TG
เดินทาง 30 ธันวาคม 61 - 03 มกราคม 2562
ราคา 32,888.-
บินด้วยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)


เริ่มต้น 32,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพมหานคร –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง – ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
วันที่สอง เมืองเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) – แวะชิมขนมพายสับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร - หมู่บ้านปีศาจ (Xitou Monster Village)
วันที่สาม อุทยานซานหลิงซี - ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – วัดจงไถฉาน – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วันที่สี่ ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market)
วันที่ห้า ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - ตึกไทเป 101 (Taipei 101) – ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน – กรุงเทพมหานคร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 32,888 32,888 30,888 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้