GTM-13 EG-SP5D-WY Special Egypt 5D3N DEC18 WY
GTM-13 EG-SP5D-WY Special Egypt 5D3N DEC18 WY
เดินทาง ธันวาคม 61
เพียง 37,888.-
บินด้วยสายการบิน Oman Air


เริ่มต้น 37,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า
วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ำไนล์
วันที่สี่ ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอลคาลิลี่
วันที่ห้า สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 37,888 37,888 37,888 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้