GTM-13 EG-SP6D-WY Special Egypt 6D4N OCT-DEC18 WY
GTM-13 EG-SP6D-WY Special Egypt 6D4N OCT-DEC18 WY
เดินทาง ต.ค. - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 36,888.-
บินด้วยสายการบิน Oman Air


เริ่มต้น 36,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ + Dinner + ระบำหน้าทอง
วันที่สาม ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบันได
วันที่สี่ ไคโร –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี-ไคโร
วันที่ห้า ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี– โรงงานกระดาษปาปิรุส-โรงงานน้ำหอม– สนามบิน
วันที่หก กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ต.ค.61 18ต.ค.61 37,888 37,888 37,888 4,500
17พ.ย.61 22พ.ย.61 36,888 36,888 36,888 4,500
22ธ.ค.61 27ธ.ค.61 39,888 39,888 39,888 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้