GTM-13 EG-SP8D-WY02 Special Egypt 8D6N OCT 18 WY
GTM-13 EG-SP8D-WY02 Special Egypt 8D6N OCT 18 WY
เดินทาง ตุลาคม 2561
ราคา 49,999.-
บินด้วยสายการบิน Oman Air


เริ่มต้น 49,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก( 21 ต.ค.) สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง 22 ต.ค.) ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ –รถไฟตู้นอนสู่กรุงลักซอร์
วันที่สาม 23 ต.ค. ลุ๊กซอร์ –หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-เรือสำราญล่อง แม่น้ำไนล์
วันที่สี่ 24 ต.ค. ลุ๊กซอร์ – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน
วันที่ห้า 25 ต.ค. อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื้นเมืองอัสวาน
วันที่หก 26 ต.ค. อัสวาน- เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์ -รถไฟตู้นอนสู่ไคโร
วันที่เจ็ด 27 ต.ค. ไคโร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่าน -มัสกัต
วันที่แปด 28 ต.ค. กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
21ต.ค.61 28ต.ค.61 49,999 49,999 49,999 8,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้