GTM-13 EG-SP8D-WY03 Special Egypt 8D6N DEC 18 WY
GTM-13 EG-SP8D-WY03 Special Egypt 8D6N DEC 18 WY
เดินทาง 26 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
ราคา 56,999.-
บินด้วยสายการบิน Oman Air 


เริ่มต้น 56,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี- กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ –รถไฟตู้นอนสู่กรุงลักซอร์
วันที่สาม ลุ๊กซอร์ –หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน- เรือสำราญล่อง แม่น้ำไนล์
วันที่สี่ ลุ๊กซอร์ – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน
วันที่ห้า อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื้นเมืองอัสวาน
วันที่หก อัสวาน- เขื่อนยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์ -รถไฟตู้นอนสู่ไคโร
วันที่เจ็ด ไคโร- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์-ตลาดข่าน -มัสกัต
วันที่แปด กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ธ.ค.61 02ม.ค.62 56,999 56,999 55,999 11,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้