GTM-09 SHTGPVG3 ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ปูจ๋า SHANGHAI DISNEYLAND พัก 5 ดาว SEP-OCT18 5 วัน 3 คืน By TG
ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้...สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์
(รวมค่าเข้า) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
ตึกSTARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก
ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า จูเจียเจี่ยว
หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ
เซี่ยงไฮ้ ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ (ชั้น 118)
ออกเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61
บินด้วยสายการบินไทย


เริ่มต้น 23,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้ (TG662 : 00.30-05.45 หรือ 01.10-06.25) - จูเจียเจี่ยว-หมู่บ้านโบราณจูเจีย เจี่ยว+ล่องเรือ-เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์(ชั้น118)
วันที่ 3 : สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
วันที่ 4 : หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า
วันที่ 5 : เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (TG663 : 07.30-11.05 หรือ08.15-12.10)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
14ก.ย.61 18ก.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
21ก.ย.61 25ก.ย.61 24,999 24,999 24,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 13,999.-
19ต.ค.61 23ต.ค.61 24,999 24,999 24,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 13,999.-
26ต.ค.61 30ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
07พ.ย.61 11พ.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
16พ.ย.61 20พ.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
21พ.ย.61 25พ.ย.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 23,999 23,999 23,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 12,999.-
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 24,999 24,999 24,999 5,500 ไม่รวมตั๋ว 13,999.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้