GTM-09 SHXWSHE8 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...กุ้งแช่น้ำปลา เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 7วัน5คืน OCT18 BY
GTM-09 SHXWSHE8 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...กุ้งแช่น้ำปลา เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 7วัน5คืน
เดินทาง ต.ค.2561
ราคา 56,999.-
โดยสายการบิน Nok scoot (XW)


เริ่มต้น 28,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHXWSHE8 ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ฮาร์บิน...กุ้งแช่น้ำปลา เสิ่นหยาง จี๋หลิน ฉางชุน 7วัน5คืน เดินทาง ต.ค.2561 ราคา 56,999.- โดยสายการบิน Nok scoot (XW)
วันแรก สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินดอนเมือง-เสิ่นหยาง-พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง-ถนนโบราณหม่านชิง
วันที่สาม เสิ่นหยาง-จี๋หลิน-วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง-สวนเป่ยซาน-จัตุรัสซื่อจี้
วันที่สี่ จี๋หลิน-ฮาร์บิน-โบสถ์เซ็นโซเฟีย(ถ่ายรูปจากด้านนอก)-อนุสาวรีย์ฝั่งหง-สวนสตาลิน ช้อปปิ้งถนนจงเอียง
วันที่ห้า ฮาร์บิ้น-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถแบตเตอรี่)-โดมแกะสลักน้ำแข็งปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย-ฉางชุน
วันที่หก ฉางชุน-พระราชวังจอมปลอม-กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก )-เสิ่นหยาง-ถนนจงเจีย
วันที่เจ็ด เสิ่นหยาง-สนามบินดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ต.ค.61 22ต.ค.61 29,999 29,999 29,999 5,500
19ต.ค.61 25ต.ค.61 28,999 28,999 28,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้