GTM-09 SHTGPEKPVG2 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ยำสองสหาย กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6วัน4คืน O
GTM-09 SHTGPEKPVG2 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ยำสองสหาย กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6วัน4คืน 
เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2561
ราคา 27,999.-
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)


เริ่มต้น 27,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHTGPEKPVG2 ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้...ยำสองสหาย กำแพงเมืองจีน ดีสนีย์แลนด์ 6วัน4คืน เดินทาง ต.ค.-ธ.ค.2561 ราคา 27,999.- โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
วันแรก กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง
วันที่สอง ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ร้านไข่มุก-กายกรรมปักกิ่ง
วันที่สาม ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านหยก-กำแพงเมืองจีนด่านปาต้าหลิง(รวมกระเช้าขึ้น- ลง)-ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ
วันที่สี่ ร้านผีชิว-ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย-นั่งรถไฟความเร็วสูง-เซี่ยงไฮ้
วันที่ห้า สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์(รวมค่าเข้า)
วันที่หก เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
16ต.ค.61 21ต.ค.61 27,999 31,999 31,999 4,500
18ต.ค.61 23ต.ค.61 29,999 33,999 33,999 4,500
27พ.ย.61 02ธ.ค.61 27,999 27,999 31,999 4,500
04ธ.ค.61 09ธ.ค.61 29,999 33,999 33,999 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้