GTM-09 SHMUPVG9 เกาะผู่โถวซาน...ปูผัดพริก 5วัน3คืน BY MU-FM
GTM-09 SHMUPVG9 เกาะผู่โถวซาน...ปูผัดพริก 5วัน3คืน BY MU-FM
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 16,999.-
โดยสายการบิน China Eastern


เริ่มต้น 16,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09 SHMUPVG9 เกาะผู่โถวซาน...ปูผัดพริก 5วัน3คืน BY MU-FM เดินทาง กันยายน-ธันวาคม2561 ราคาเริ่มต้น 16,999.- โดยสายการบิน China Eastern
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่สอง กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนซีหูเทียนตี้
วันที่สาม หังโจว-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ เกาะผู่โถวซาน-หนิงปอ
วันที่สี่ หนิงปอ-เซี่ยงไฮ้-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
วันที่ห้า หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ก.ย.61 26ก.ย.61 16,999 16,999 16,999 3,500
27ต.ค.61 31ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 3,500
26พ.ย.61 30พ.ย.61 16,999 16,999 16,999 3,500
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้