GTM-33 PTW01-ITไต้หวัน ช้อป ชิม ชิว 4 วัน 3 คืน OCT18-JAN19 By IT
ทัวร์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว 4วัน 3คืน
ออกเดินทาง ต.ค.61 - ม.ค.62
สายการบิน ไทเกอร์แอร์


เริ่มต้น 14,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่1 กรุงเทพ(ดอนเมือง)-เถาหยวน
วันที่2 เถาหยวน-หนานโถว-ผูหลี่-วัดจงไถฉานซื่อ-ร้านชา-ล่องทะเลสาบสุริยัจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
วันที่3 ไทจง-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหย่หลิ่ว-ฉือเฟิ่น(ปล่อยโคมลอย)-ตึกไทเป 101-Duty Free-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่4 ไทเป-เจียงไคเช็ค-ศูนย์เครื่องประดับ-เถาหยวน-กรุงเทพ (ดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ต.ค.61 29ต.ค.61 15,900 15,900 15,900 4,000
03พ.ย.61 06พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 4,000
17พ.ย.61 20พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 4,000
03ม.ค.62 06ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
04ม.ค.62 07ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
05ม.ค.62 08ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
11ม.ค.62 14ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
12ม.ค.62 15ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 4,000
18ม.ค.62 21ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
19ม.ค.62 22ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้