GTM-05 GO3DME-EK010 รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน OCT-DEC 18
GTM-05 GO3DME-EK010 รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน) 8 วัน 5 คืน OCT-DEC 18
เส้นทาง : มอสโคว์  ซาร์กอร์ส  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สายการบิน :  Emirates


เริ่มต้น 57,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ
วันที่ 2: กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3: มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์
วันที่ 4: พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง –โบสถ์เซนต์บาซิล
วันที่ 5: นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 6: ปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 7: ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – สนามบิน
วันที่ 8 : กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20พ.ย.61 27พ.ย.61 55,888 55,888 55,888 5,500
02ธ.ค.61 09ธ.ค.61 55,888 55,888 55,888 5,500
25ธ.ค.61 02ม.ค.62 69,900 69,900 69,900 5,500
27ธ.ค.61 03ม.ค.62 69,900 69,900 69,900 5,500
28ธ.ค.61 04ม.ค.62 69,900 69,900 69,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้