GTM-05 GO3DME-QR002 The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก 8 วัน 5 คืน SEP-NOV18
GTM-05 GO3DME-QR002 The Iron Curtain รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก 8 วัน 5 คืน SEP-NOV18
เส้นทาง : มอสโคว์  ซาร์กอร์ส  เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
เดินทาง :  กันยายน - พฤศจิกายน 2561
สายการบิน :  Qatar Airways


เริ่มต้น 49,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1: กรุงเทพฯ – โดฮา
วันที่ 2: มอสโคว – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
วันที่ 3: มอสโคว - พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างสรรพสินค้ากุม
วันที่ 4: มอสโคว – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
วันที่ 5: เมืองปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูร้อน - เมืองพุชกิ้น - พระราชวังแคทเธอรีน
วันที่ 6: พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - โบสถ์หยดเลือด
วันที่ 7: ถนนเนฟสกี้ - Outlet – สนามบิน
วันที่ 8 : โดฮา - กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
13ก.ย.61 20ก.ย.61 49,900 49,900 49,900 6,500
15ก.ย.61 22ก.ย.61 49,900 49,900 49,900 6,500
18ก.ย.61 25ก.ย.61 49,900 49,900 49,900 6,500
07พ.ย.61 14พ.ย.61 52,900 52,900 52,900 4,500
09พ.ย.61 16พ.ย.61 52,900 52,900 52,900 4,500
14พ.ย.61 21พ.ย.61 52,900 52,900 52,900 4,500
28พ.ย.61 05ธ.ค.61 52,900 52,900 52,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้