GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU
GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 9,899.-
โดยสายการบิน China Eastern


เริ่มต้น 9,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU เดินทาง กันยายน-ธันวาคม2561 ราคาเริ่มต้น 9,899.- โดยสายการบิน China Eastern
วันแรก กรุงเทพฯ-คุนหมิง-เมืองตงชวน-แผ่นดินสีแดง
วันที่สอง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ(รวมกระเช้า+รถแบตเตอรี่)-สวนเก็บสตอเบอร์รี่-เมืองถางเตี้ยน
วันที่สาม คุนหมิง-วัดหยวนทง-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-สวนน้ำตก-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน-คุนหมิง-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ก.ย.61 24ก.ย.61 9,899 9,899 9,899
22ต.ค.61 24ต.ค.61 13,899 13,899 13,899
23พ.ย.61 25พ.ย.61 118,999 118,999 11,899
03ธ.ค.61 05ธ.ค.61 13,899 13,899 13,899
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้