GTM-01 CSX03 T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4D3N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า
GTM-01 CSX03 T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4D3N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า
เดินทาง ตุลาคม-ธีนวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 15,999.-
สายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-01 CSX03 T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME 4D3N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า เดินทาง ตุลาคม-ธีนวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 15,999.- สายการบิน Air Asia
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
วันที่สอง ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง - ชมวิวเขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านผ้าไหม (OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , ชมโชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่สาม ร้านหยก – ร้านยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว – ฉางซา (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สี่ สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28ต.ค.61 31ต.ค.61 15,999 18,999 18,999 3,500
02พ.ย.61 05พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
03พ.ย.61 06พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
09พ.ย.61 12พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
10พ.ย.61 13พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
16พ.ย.61 19พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
23พ.ย.61 26พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
24พ.ย.61 27พ.ย.61 15,999 18,999 18,999 3,500
30พ.ย.61 03ธ.ค.61 15,999 18,999 18,999 3,500
02ธ.ค.61 05ธ.ค.61 17,999 19,999 19,999 4,000
07ธ.ค.61 10ธ.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,000
21ธ.ค.61 24ธ.ค.61 15,999 18,999 18,999 3,500
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 23,999 26,999 26,999 5,000
31ธ.ค.61 03ม.ค.62 23,999 26,999 26,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้