GTM-01 CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า
GTM-01 CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
สายการบิน Air Asia


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-01 CSX04 T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE 6D5N OCT-DEC18 BY FD ไม่รวมวีซ่า เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 19,999.- สายการบิน Air Asia
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – สนามบินฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – จางเจียเจี้ย
วันที่สอง ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สาม ร้านบัวหิมะ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก (OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี) โรงแรม
วันที่สี่ ร้านผ้าไหม - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) – ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง
วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง – บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน – สะพานสายรุ้ง - ฉางซา
วันที่หก สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ย.61 06พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
08พ.ย.61 13พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
15พ.ย.61 20พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
22พ.ย.61 27พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
29พ.ย.61 04ธ.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
01ธ.ค.61 06ธ.ค.61 21,999 24,999 24,999 5,000
05ธ.ค.61 10ธ.ค.61 23,999 26,999 26,999 5,000
06ธ.ค.61 11ธ.ค.61 21,999 24,999 24,999 5,000
13ธ.ค.61 18ธ.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
20ธ.ค.61 25ธ.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
26ธ.ค.61 31ธ.ค.61 19,999 22,999 22,999 5,000
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 29,999 32,999 32,999 6,500
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 27,999 30,999 30,999 6,500
31ธ.ค.61 05ม.ค.62 27,999 30,999 30,999 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้