GTM-01 CSX13 T-SUD ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N OCT-DEC18 BY WE ไม่รวมค่าวีซ่า
GTM-01 CSX13 T-SUD ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N OCT-DEC18 BY WE ไม่รวมค่าวีซ่า
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 19,999.-
สายการบิน Thai Smilesเริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-01 CSX13 T-SUD ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE 6D5N OCT-DEC18 BY WE ไม่รวมค่าวีซ่า เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 19,999.- สายการบิน Thai Smiles
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม จางเจียเจี้ย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก - ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
วันที่สี่ ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร – ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ห้า ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก (OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่หก ร้านใบชา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.61 16ต.ค.61 24,999 28,999 28,999 5,500
17ต.ค.61 22ต.ค.61 20,999 23,999 23,999 4,500
18ต.ค.61 23ต.ค.61 24,999 27,999 27,999 5,500
26ต.ค.61 31ต.ค.61 19,999 22,999 22,999 4,500
02พ.ย.61 07พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
07พ.ย.61 12พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
21พ.ย.61 26พ.ย.61 19,999 22,999 22,999 4,500
26ธ.ค.61 31ธ.ค.61 24,999 27,999 27,999 5,500
28ธ.ค.61 02ม.ค.62 28,999 31,999 31,999 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้