GTM-09C CSCTU3U04 ทัวร์เฉิงตู ซุปเยื่อไผ่ ต๋ากูปิงชวน ซงผิงโกว (พัก5ดาว) 5 วัน4คืน OCT-DEC18 BY 3U
GTM-09C CSCTU3U04 ทัวร์เฉิงตู ซุปเยื่อไผ่ ต๋ากูปิงชวน ซงผิงโกว (พัก5ดาว) 5 วัน4คืน OCT-DEC18 BY 3U
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 18,899.-
สายการบิน  Sichuan Airlinesเริ่มต้น 18,899


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-09C CSCTU3U04 ทัวร์เฉิงตู ซุปเยื่อไผ่ ต๋ากูปิงชวน ซงผิงโกว (พัก5ดาว) 5 วัน4คืน OCT-DEC18 BY 3U เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 18,899.- สายการบิน Sichuan Airlines
วันแรก กรุงเทพฯ-เฉิงตู
วันที่สอง เฉิงตู-เม่าเสี้ยน-อุทยานซงผิงโกว(รวมรถแบตเตอรี่)-เม่าเสี้ยน
วันที่สาม เม่าเสี้ยน-อุทยานภูผาหิมะการ์เซียต๋ากู่ปิงชวน(กระเช้า)-ตูเจียงเยี่ยน
วันที่สี่ ตูเจียงเยี่ยน-ศูนย์อนุรักษ์แพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)- ร้านหยก-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ห้า ร้านหมอนยางพารา-ร้านใบชา-ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ต.ค.61 26ต.ค.61 21,899 21,899 21,899 4,500
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 18,899 18,899 18,899 4,500
26ธ.ค.61 30ธ.ค.61 18,899 18,899 18,899 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้