GTM-01 TPE02 T-DED BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N OCT18 BYDD
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนตุลาคม
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)


เริ่มต้น 15,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ต.ค.61 05ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
02ต.ค.61 06ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
06ต.ค.61 10ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
09ต.ค.61 13ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
11ต.ค.61 15ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
12ต.ค.61 16ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
14ต.ค.61 18ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
15ต.ค.61 19ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
16ต.ค.61 20ต.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000
20ต.ค.61 24ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 5,000
21ต.ค.61 25ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 5,000
23ต.ค.61 27ต.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้