GTM-01 TPE03 T-DED DREAM DESTINATION TAIWAN 6D4N BYXW OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนตุลาคม
สายการบิน :  NOK SCOOT (XW)


เริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
วันที่สาม เจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต – ไทจง
วันที่สี่ ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ห้า ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่หก สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ต.ค.61 07ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 6,000
05ต.ค.61 10ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 6,000
09ต.ค.61 14ต.ค.61 20,999 20,999 20,999 6,000
12ต.ค.61 17ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 6,500
16ต.ค.61 21ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 6,000
19ต.ค.61 24ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 6,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้