GTM-01 TPE23 T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4D3N BYCI SEP-OCT18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : เดือนกันยายน - ตุลาคม 
สายการบิน :  CHINA AIRLINES


เริ่มต้น 17,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
วันที่สอง เจียอี้ – ร้านใบชาอาลีซาน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
วันที่สี่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - COSMETIC SHOP - Mitsui Outlet Park กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
20ก.ย.61 23ก.ย.61 17,999 17,999 17,999 4,000
28ก.ย.61 01ต.ค.61 17,999 17,999 17,999 4,000
04ต.ค.61 07ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,000
12ต.ค.61 15ต.ค.61 20,999 20,999 20,999 4,500
19ต.ค.61 22ต.ค.61 18,999 18,999 18,999 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้