GTM-01 TPE33 T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5D3N BYSL OCT-DEC18
ทัวร์ไต้หวัน
เส้นทาง : ไต้หวัน ไทเป
เดินทาง : ตุลาคม - ธันวาคม 2561 
สายการบิน : ไทยไลอ้อนแอร์ 


เริ่มต้น 13,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
วันที่สาม ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วันที่สี่ ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
วันที่ห้า สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
27ต.ค.61 31ต.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
28ต.ค.61 01พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
29ต.ค.61 02พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
30ต.ค.61 03พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
31ต.ค.61 04พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
01พ.ย.61 05พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
02พ.ย.61 06พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
03พ.ย.61 07พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
04พ.ย.61 08พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
06พ.ย.61 10พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
08พ.ย.61 12พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
09พ.ย.61 13พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
10พ.ย.61 14พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
11พ.ย.61 15พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
13พ.ย.61 17พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
14พ.ย.61 18พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
15พ.ย.61 19พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
16พ.ย.61 20พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
17พ.ย.61 21พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
18พ.ย.61 22พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
19พ.ย.61 23พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
20พ.ย.61 24พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
22พ.ย.61 26พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
23พ.ย.61 27พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 14,999 14,999 14,999 4,500
25พ.ย.61 29พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
26พ.ย.61 30พ.ย.61 13,999 13,999 13,999 4,500
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
02ธ.ค.61 06ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 4,500
04ธ.ค.61 08ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 4,500
11ธ.ค.61 15ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
16ธ.ค.61 20ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
17ธ.ค.61 21ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
18ธ.ค.61 22ธ.ค.61 13,999 13,999 13,999 4,500
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 14,999 14,999 14,999 4,500
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
23ธ.ค.61 27ธ.ค.61 15,999 15,999 15,999 5,500
24ธ.ค.61 28ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
25ธ.ค.61 29ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
26ธ.ค.61 30ธ.ค.61 16,999 16,999 16,999 5,500
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 19,999 19,999 19,999 7,000
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 22,999 22,999 22,999 7,000
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,999 22,999 22,999 7,000
30ธ.ค.61 03ม.ค.62 21,999 21,999 21,999 7,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้