GTM-08 TG50 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) 5D3N DEC18 BY TG
GTM-08 TG50 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) 5D3N DEC18 BY TG
เดินทาง ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 39,399.-
สายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 39,399


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TG50 TOKYO FUJI OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (rerun) 5D3N DEC18 BY TG เดินทาง ธันวาคม 2561 ราคาเริ่มต้น 39,399.- สายการบิน การบินไทย
วันแรก กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination - ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่สี่ นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 39,399 39,399 39,399 8,900
09ธ.ค.61 13ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
10ธ.ค.61 14ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
11ธ.ค.61 15ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
16ธ.ค.61 20ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
17ธ.ค.61 21ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
18ธ.ค.61 22ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 40,399 40,399 40,399 8,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้