GTM-29 AMAZING ETHIOPIA 12D9N SEP-DEC 18 ET
GTM-29 AMAZING ETHIOPIA 12D9N SEP-DEC 18 ET
เดินทาง ก.ย.- ธ.ค.61
ราคา 139,900.-
บินด้วยสายการบิน Ethiopian Airlnes

Cr : dailymail UK


เริ่มต้น 139,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่-1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่-2 แอดดิส อะบาบา - ภูเขาเอนโตโต - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - วิหารทรินิตี้ - ตลาดเมอคาโต
วันที่-3 แอดดิส อะบาบา - บาเฮีย ดาร์ - ทะเลสาบทานา - โบสถ์อัซวามาเรียม - โบสถ์เบทมาเรียม - น้ำตกไนล์สีฟ้า
วันที่-4 บาเฮีย ดาร์ -เมืองกอนด้าร์ - ปราสาทกุซร่า - ปราสาทแห่งเมืองกอนดาร์ - โบสถ์เดบเบอร์ เบอฮานเซอร์ลาสซี่
วันที่-5 เมืองกอนด้าร์ –เมืองอักซุม-วิหารของพระแม่มารีแห่งไซอัน - เสาโอเบลิกส์แห่ง พระราชวังดันกูร์
วันที่-6 เมืองอักซุม–เมืองเมเคเล่-ภูเขาอัตวา - วัดเยฮา - โบสถ์วูโคร เคอโคส
วันที่-7 เมืองเมเคเล่-เมืองฮาเมเดลล่า
วันที่-8 เมืองฮาเมเดลล่า-ดารอล(หลุมแห่งดานาคิล) - เมืองฮาเมเดลล่า
วันที่-9 เมืองฮาเมเดลล่า-โดดัม - ภูเขาไฟเอเรอตาเล
วันที่-10 ภูเขาไฟเอเรอตาเล - เมืองเมเคเล่ - ชนเผ่าอะฟาร์ - เมืองอัคซูม
วันที่-11 อักซูม - เมืองแอสดิส อะบาบา
วันที่-12 แอสดิส อะบาบา - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้