GTM-08 TG51 TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (Happy New Year) DEC18 BY TG
GTM-08 TG51 TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (Happy New Year) DEC18 BY TG
เดินทาง ปีใหม่ ธันวาคม61-มกราคม62
ราคา 60,388.-
สายการบิน การบินไทยเริ่มต้น 60,388


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TG51 TOKYO FUJI SHIRAKAWA OSAKA ซุปตาร์ พรมขาว (Happy New Year) DEC18 BY TG เดินทาง ปีใหม่ ธันวาคม61-มกราคม62 ราคา 60,388.- สายการบิน การบินไทย
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนาริตะ หรือ สนามบินฮาเนดะ – โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) – สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – Nabana no Sato Winter Illumination
วันที่สี่ ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
วันที่ห้า เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ - เมืองอาราชิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึ - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่หก สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ธ.ค.61 03ม.ค.62 60,388 60,388 60,388 10,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้