GTM-08 TR14 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY NOV-DEC18 BY TR
GTM-08 TR14 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY NOV-DEC18 BY TR
เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 24,888.-
สายการบิน Scoot


เริ่มต้น 24,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TR14 TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ ICY SNOWY NOV-DEC18 BY TR เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม2561 ราคาเริ่มต้น 24,888.- สายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ –วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี- กระเช้าคาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาญี่ปุ่น- โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
วันที่สี่ เมืองซาวาระ – สะพานจาจา–พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่า–เมืองคามาคุระ–วัดโตคุอิน - ชมพระใหญ่แห่งคามาคุระ– อิออนมอลล์
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 24,888 24,888 24,888 8,900
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 28,888 28,888 28,888 8,900
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,900
26ธ.ค.61 30ธ.ค.61 35,888 35,888 35,888 8,900
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 35,888 35,888 35,888 8,900
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 39,888 39,888 39,888 9,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้