GTM-08 TR24 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N MAR-APR19 BY TR
GTM-08 TR24 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N MAR-APR19 BY TR
เดินทาง มีนาคม-เมษายน2561
ราคาเริ่มต้น 26,888.-
สายการบิน Scoot


เริ่มต้น 26,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
GTM-08 TR24 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N MAR-APR19 BY TR เดินทาง มีนาคม-เมษายน2561 ราคาเริ่มต้น 26,888.- สายการบิน Scoot
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกายทรี– นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ –พิธีชงชาญี่ปุ่น- หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะซัง–เมืองซาวาระ–สะพานจาจา– ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02เม.ย.61 06เม.ย.62 30,888 30,888 30,888 7,900
16มี.ค.62 20มี.ค.62 26,888 26,888 26,888 7,900
17มี.ค.62 21มี.ค.62 28,888 28,888 28,888 7,900
18มี.ค.62 22มี.ค.62 28,888 28,888 28,888 7,900
19มี.ค.62 23มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
20มี.ค.62 24มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
21มี.ค.62 25มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
22มี.ค.62 26มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
23มี.ค.62 27มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
24มี.ค.62 28มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
25มี.ค.62 29มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
26มี.ค.62 30มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
27มี.ค.62 31มี.ค.62 29,888 29,888 29,888 7,900
28มี.ค.62 01เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
29มี.ค.62 02เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
30มี.ค.62 03เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
31มี.ค.62 04เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
01เม.ย.62 05เม.ย.62 29,888 29,888 29,888 7,900
02เม.ย.62 06ก.ย.62 30,888 30,888 30,888 7,900
03เม.ย.62 07เม.ย.62 30,888 30,888 30,888 7,900
04เม.ย.62 08เม.ย.62 30,888 30,888 30,888 7,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้