GTM-16 HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N SEP-NOV 18 HX
GTM-16 HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3D2N SEP-NOV 18 HX
เดินทาง 22 ต.ค.- 24 ต.ค. 61 
ราคา 11,900 .- 
บินด้วยสายการบิน  Hongkong Airlines


เริ่มต้น 11,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เซินเจิ้น  (- /-/เย็น)
วันที่สอง เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
22ต.ค.61 24ต.ค.61 11,900 11,900 11,900 4,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้