GTM-05 GO2CTS-TG009 GOHOKKAIDO TRIPLE SNOW FESTIVAL 6D4N BY TG
ทัวร์ฮอกไกโด เทศกาลหิมะ เดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น
ออกเดินทาง 2-7 , 4-9 ก.พ. 61
บินด้วยสายการบิน ไทย


เริ่มต้น 76,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ-อาซาฮิกาว่า-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-โซอุนเคียวน้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-แช่น้ำแร่
วันที่ 3 : กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำแข็ง SHIKOTSU ICE FEST -เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ-ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-แช่น้ำแร่
วันที่ 4 : โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ดิวตี้ฟรี - ชมงาน SAPPORO SNOW FESTIVAL 2019 - เมนูปู 3 ชนิด
วันที่ 5 : ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
02ก.พ.62 07ก.พ.62 76,900 73,900 73,900 8,900 ราคาไม่รวมตั๋ว 43,300.-
04ก.พ.62 09ก.พ.62 76,900 73,900 73,900 8,900 ราคาไม่รวมตั๋ว 43,300.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้