GTM-02 EASY MEMORY VIETNAM เว้ ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 4D3N (PG) OCT18
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์
เดินทาง : 03-06 / 06-09 / 17-20 ตุลาคม 2561
สายการบิน : บางกอกแอร์เวย์


เริ่มต้น 12,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพ – ดานัง – เว้ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ – ช้อปปิ้งตลาดตองบา – ล่องเรือมังกร
วันที่ 2 เว้ – วัดเจดีย์เทียนมู่ – พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน – เมืองโบราณฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลเจ้ากวนอู – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองฮอยอัน – ดานัง
วันที่ 3 ดานัง – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขา บาน่าฮิลล์ – วัดลินห์อึ๋ง – สะพานมังกร –สะพานแห่งความรัก
วันที่ 4 ดานัง– ตลาดฮาน– สนามบิน – กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ต.ค.61 06ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,900
06ต.ค.61 09ต.ค.61 13,900 13,900 13,900 2,900
17ต.ค.61 20ต.ค.61 12,900 12,900 12,900 2,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้