GTM-08 FD01 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง ซุปตาร์ เวียด แอ๊ก แอ๊ก 4D3N BYFD OCT18-MAY19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : ซาปา นิงห์บิ่งห์ ฮาลอง 
เดินทาง :  ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
สายการบิน : AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 10,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – โบสถ์ซาปา – น้ำตกสีเงิน – ตลาดซาปายามค่ำคืน
วันที่สอง เขาฮามลอง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – ซ้อปปิ้งถนน 36 สาย
วันที่สาม นั่งเรือชมฮาลองบก – เมืองนิงห์บิงห์ – วัดไบ่ดิงห์ – ฮาลอง – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – ฮาลอง Night Market
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
18มี.ค.61 21มี.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
01ต.ค.61 04ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
02ต.ค.61 05ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
22ต.ค.61 25ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
23ต.ค.61 26ต.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
29ต.ค.61 01พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
30ต.ค.61 02พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
31ต.ค.61 03พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
04พ.ย.61 07พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
05พ.ย.61 07พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
06พ.ย.61 09พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
11พ.ย.61 14พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
12พ.ย.61 15พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
13พ.ย.61 16พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
14พ.ย.61 17พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
19พ.ย.61 22พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
20พ.ย.61 23พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
21พ.ย.61 24พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
25พ.ย.61 29พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
26พ.ย.61 29พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
27พ.ย.61 30พ.ย.61 12,888 12,888 12,888 3,000
28พ.ย.61 01ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
03ธ.ค.61 06ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
04ธ.ค.61 07ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
11ธ.ค.61 14ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
16ธ.ค.61 19ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
17ธ.ค.61 20ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
19ธ.ค.61 22ธ.ค.61 12,888 12,888 12,888 3,000
06ม.ค.62 09ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
07ม.ค.62 10ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
07ม.ค.62 11ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
08ม.ค.62 11ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
09ม.ค.62 12ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
15ม.ค.62 18ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
20ม.ค.62 23ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
22ม.ค.62 25ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
23ม.ค.62 26ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
27ม.ค.62 30ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
28ม.ค.62 31ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
29ม.ค.62 01ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,000
13ก.พ.62 16ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,000
19ก.พ.62 22ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,000
20ก.พ.62 23ก.พ.62 12,888 12,888 12,888 3,000
26ก.พ.62 01มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
27ก.พ.62 02มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
03มี.ค.62 06มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
04มี.ค.62 07มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
05มี.ค.62 08มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
06มี.ค.62 09มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
11มี.ค.62 14มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
12มี.ค.62 15มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
13มี.ค.62 16มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
19มี.ค.62 22มี.ค.62 10,888 10,888 10,888 3,000
20มี.ค.62 23มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
25มี.ค.62 28มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
26มี.ค.62 29มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
27มี.ค.62 30มี.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
01เม.ย.62 04เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
02เม.ย.62 05เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
03เม.ย.62 06เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
08เม.ย.62 11เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
22เม.ย.62 25เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
23เม.ย.62 26เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
24เม.ย.62 27เม.ย.62 12,888 12,888 12,888 3,000
29เม.ย.62 02พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
30เม.ย.62 03พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
05พ.ค.62 08พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
06พ.ค.62 09พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
07พ.ค.62 10พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
08พ.ค.62 11พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
13พ.ค.62 16พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
14พ.ค.62 17พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
15พ.ค.62 18พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
19พ.ค.62 22พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
20พ.ค.62 23พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
21พ.ค.62 24พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
22พ.ค.62 25พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
26พ.ค.62 29พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
27พ.ค.62 30พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
28พ.ค.62 31พ.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้