GTM-08 FD02 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ เวียด อ๊อด อ๊อด BYFD OCT18-MAY19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนามเหนือ
เดินทาง :  ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562
สายการบิน : AIR ASIA (FD)


เริ่มต้น 11,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศ เวียดนามและจีน – ซาปา – ชมหมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา
วันที่สอง นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย
วันที่สาม ชมสุสานโฮจิมินห์ – จัตุรัสบาดิงห์ – วัดเฉินก๊วก – เมืองฮาลอง – ร้านเยื่อไผ่ – นั่งกระเช้าข้ามอ่าวฮาลอง – ชิงช้าสวรรค์ Sun wheel – ฮาลองไนท์มาเก็ต
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – กรุงเทพมหานคร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
06ต.ค.61 09ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
14ต.ค.61 17ต.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
04พ.ย.61 07พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500
10พ.ย.61 13พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
11พ.ย.61 14พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500
17พ.ย.61 20พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
18พ.ย.61 21พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
25พ.ย.61 28พ.ย.61 13,888 13,888 13,888 3,500
19ธ.ค.61 22ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
02ม.ค.62 05ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
04ม.ค.62 07ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
05ม.ค.62 08ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
09ม.ค.62 12ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
11ม.ค.62 14ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
12ม.ค.62 15ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
16ม.ค.62 19ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
20ม.ค.62 23ม.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
27ม.ค.62 30ม.ค.62 11,888 11,888 11,888 3,500
08ก.พ.62 11ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
09ก.พ.62 12ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
10มี.ค.62 13มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
12มี.ค.62 15มี.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
18มี.ค.62 21มี.ค.62 13,888 13,888 13,888 3,500
23มี.ค.62 26มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
07เม.ย.62 10เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
11เม.ย.62 14เม.ย.62 16,888 16,888 16,888 3,500
12เม.ย.62 15เม.ย.62 16,888 16,888 16,888 3,500
19เม.ย.62 22เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
20เม.ย.62 23เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
25เม.ย.62 28เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
03พ.ค.62 06พ.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
04พ.ค.62 07พ.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
23พ.ค.62 26พ.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้