GTM-01 NRT08 TOKYO ALL STAR บุษบาท่วมทุ่ง 4วัน 3คืน DEC18
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน
ออกเดินทางเดือน ตุลาคม 2561
บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์


เริ่มต้น 21,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน ออกเดินทางเดือน ตุลาคม 2561 บินด้วยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์
วันแรก สนามบินดอนเมือง – นาริตะ – เมืองซะกุระ - ชมทุ่งดอกคอสมอส– อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สอง ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ – ดิวตี้ฟรี
วันที่สาม อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่สี่ ช้อปปิ้งจุใจละลายเงินเยน ณ ห้างอิออน – สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
04ต.ค.61 07ต.ค.61 21,900 21,900 21,900 8,000
05ต.ค.61 08ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
06ต.ค.61 09ต.ค.61 22,999 22,999 22,999 8,000
15ต.ค.61 18ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
16ต.ค.61 19ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
17ต.ค.61 20ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
18ต.ค.61 21ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
19ต.ค.61 22ต.ค.61 25,999 25,999 25,999 8,000
20ต.ค.61 23ต.ค.61 26,999 26,999 26,999 8,000
24ต.ค.61 27ต.ค.61 23,999 23,999 23,999 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้