GTM-08 TG04 BUS2 - เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 4วัน3คืน ซุปตาร์ ซุปตาร์ พาข้ามปี 2 BYTG NEW
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง :  ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 
เดินทาง :  NEWYEAR 2562 
สายการบิน :  THAI AIRWAYS


เริ่มต้น 22,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน
วันที่สอง เที่ยวชมเขาฮัมลอง – นำท่านนั่งรถไฟสถานีซาปา – นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน – พาท่านชมยอดเขาฟานซิปัน – ชมโบสถ์ซาปา – ตลาดซาปา
วันที่สาม เมืองซาปา – แวะชมด่านชายแดนเวียดนาม-จีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ศาลเจ้าเนินหยก – ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สี่ เมืองนิงห์บิงห์ – ล่องเรือชมฮาลองบก – ฮานอย


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ธ.ค.61 02ม.ค.62 22,888 22,888 22,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้