GTM-16 BT-HKG003_CX มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
ไหว้พระ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม
ออกเดินทางตุลาคม61-มีนาคม62
บินด้วยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค


เริ่มต้น 16,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน ไหว้พระ วัดแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ออกเดินทางตุลาคม61-มีนาคม62 บินด้วยสายการบิน คาเธ่ย์แปซิฟิค
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
วันที่สาม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
11ต.ค.61 13ต.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,500
18ต.ค.61 20ต.ค.61 17,900 17,900 17,900 5,500
20ต.ค.61 22ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
25ต.ค.61 27ต.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
03พ.ย.61 05พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
10พ.ย.61 12พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
17พ.ย.61 19พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
24พ.ย.61 26พ.ย.61 16,900 16,900 16,900 5,500
01ธ.ค.61 03ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,500
08ธ.ค.61 10ธ.ค.61 18,900 18,900 18,900 6,500
15ธ.ค.61 17ธ.ค.61 16,900 16,900 16,900 5,500
05ม.ค.62 07ม.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
11ม.ค.62 13ม.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
20ม.ค.62 21ม.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
26ม.ค.62 28ม.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
23ก.พ.62 25ก.พ.62 16,900 16,900 16,900 5,500
02มี.ค.62 04มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
09มี.ค.62 11มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
16มี.ค.62 18มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
23มี.ค.62 25มี.ค.62 16,900 16,900 16,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้