GTM-16 BT-HKG003_RJ มหัศจรรย์ HONGKONG DISNEYLAND 3D2N
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน
ไหว้พระแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม
ออกเดินทาง ตุลาคม61 - มีนาคม62
บินด้วยสายการบิน รอยัลจอร์แดน


เริ่มต้น 15,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน ไหว้พระแชกงหมิว เจ้าแม่กวนอิม ออกเดินทาง ตุลาคม61 - มีนาคม62 บินด้วยสายการบิน รอยัลจอร์แดน
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดแชกงมิว-วัดหวังต้าเซียน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย
วันที่สาม สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ - กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ม.ค.62 05ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
10ม.ค.62 12ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
24ม.ค.62 26ม.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
07ก.พ.62 09ก.พ.62 16,900 16,900 16,900 6,500
14ก.พ.62 16ก.พ.62 16,900 16,900 16,900 6,500
21ก.พ.62 23ก.พ.62 15,900 15,900 15,900 5,500
28ก.พ.62 02มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
07มี.ค.62 09มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
14มี.ค.62 16มี.ค.62 15,900 15,900 15,900 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้