GTM-32 NRT49 TOKYO รักจับใจ 5D 3N OCT18
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน
เยือนหมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ
ใส่ชุดกิโมโน ชมภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็น
ออกเดินทาง ตุลาคม 2561
บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ตเริ่มต้น 19,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน เยือนหมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ ใส่ชุดกิโมโน ชมภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็น ออกเดินทาง ตุลาคม 2561 บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (-/-/-)
วันที่ 2 โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - ฟูจิออนเซ็น (อาบน้ำแร่) (-/-/D)
วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ชงชาแบบญี่ปุ่น- หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – อิออน นาริตะ มอลล์ (B/L/-)
วันที่ 4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)
วันที่ 5 วัดนาริตะ - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง) (B/-/-)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01ต.ค.61 05ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
02ต.ค.61 06ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
03ต.ค.61 07ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
04ต.ค.61 08ต.ค.61 19,999 19,999 19,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
06ต.ค.61 10ต.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
08ต.ค.61 12ต.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
09ต.ค.61 13ต.ค.61 21,999 21,999 21,999 5,000 ไม่รวมตั๋ว 11,900.-
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้