GTM-19 P3_Hi Korea Time machine NOV 18 (LJ)
GTM-19 P3_Hi Korea Time machine NOV 18 (LJ)
เส้นทาง : เกาหลี  โซล
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
สายการบิน : JINAIR


เริ่มต้น 13,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะวอลมิโด – ป้อมฮวาซอง
วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – กิมจิ+ฮันบก – นัมฮันซันซ็อง – สวนสนุกโซลแลนด์ – ตลาดดงแดมุน
วันที่4 ศูนย์โสม - ศูนย์เครื่องสำอาง - น้ำมันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง - SM Duty Free - โซลทาวเวอร์ - ตลาดเมียงดง
วันที่5 ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ – พลอยสีม่วง – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์มาร์เก็ต กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
01พ.ย.61 05พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
02พ.ย.61 06พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
03พ.ย.61 07พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
04พ.ย.61 08พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
09พ.ย.61 13พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
10พ.ย.61 14พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
11พ.ย.61 15พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
12พ.ย.61 16พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
13พ.ย.61 17พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
14พ.ย.61 18พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
15พ.ย.61 19พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
16พ.ย.61 20พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
17พ.ย.61 21พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
18พ.ย.61 22พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
20พ.ย.61 24พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
21พ.ย.61 25พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
22พ.ย.61 26พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
23พ.ย.61 27พ.ย.61 15,900 15,900 15,900 6,900
24พ.ย.61 28พ.ย.61 14,900 14,900 14,900 6,900
25พ.ย.61 29พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
26พ.ย.61 30พ.ย.61 13,900 13,900 13,900 6,900
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 14,900 14,900 14,900 6,900
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 6,900
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 6,900
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 15,900 15,900 15,900 6,900
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้