GTM-16 BT-TUK03 QR มหัศจรรย์ RIVERA TURKEY 10D 7N OCT18
ทัวร์ตุรกี ล่องเรือทะเลสาปเมดิเตอเรเนียน
นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย
ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน วิหารเซนต์โซเฟีย ม้าไม้เมืองทรอย
ออกเดินทาง ตุลาคม 2561เริ่มต้น 39,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ• สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
วันที่สอง สนามบินฮาหมัด •สนามบินอิสตันบูล• เมืองอิสตันบูล•พระราชวังโดลมาบาห์เช่•ช่องแคบบอสพอรัส  (เช้า/กลางวัน/เย็นรับประทานอาหารบนเรือสำราญ)
วันที่สาม บลูมอสก์• อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน•ฮิปโปโดรม •ฮายาโซฟีอา •ชมพระราชวังทอปกาปึ• ชอปปิ้ง ณสไปซ์มาเก็ต(เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สี่ อิสตันบูล• เมืองชานักกาเล•เมืองโบราณทรอย•แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน(เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่ห้า คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ปามุคคาเล (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่หก ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย •เมืองอันตัลยา  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่เจ็ด หอคอยฮิเดอร์ริค•ย่านเมืองเก่า•ประตูชัยเฮเดรียน•ล่องเรืออ่าวอันตัลยา•เมืองคัปปาโดเกีย  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่แปด ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม•นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองอาการ่า  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่เก้า เมืองคัปปาโดเกีย •เมืองอังการา•สุสานอาตาเติร์ก•ท่าอากาศยานนานาชาติเอเซนโบก้า (เช้า/-/-)
วันที่สิบ กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
03ต.ค.61 12ต.ค.61 41,900 41,500 40,900 8,000
10ต.ค.61 19ต.ค.61 39,900 39,500 38,900 8,000
17ต.ค.61 26ต.ค.61 39,900 39,500 38,900 8,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้