GTM-07 SMK 02 - Opening Mongolia 5D3N (OM) NOV-FEB 19
GTM-07 SMK 02 - Opening Mongolia  5D3N (OM) NOV-FEB 19
เส้นทาง : มองโกเลีย
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน : Mongolian Airlines 


เริ่มต้น 29,999


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินเจงกิสข่าน – โรงแรม –จตุรัสซัคบาทาร์ - วัดกานดัน - ตลาดท้องถิ่น Black Market -พิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum– ZAISAN HILL –DEPARTMENT STORE SHOPPING – ที่พัก
วันที่สาม SUPERMARKET - Turtle Rock – แวะชมสินค้าพื้นเมือง – เดินทางไปยัง GER CAMP - ชมอนุสาวรีย์ เจงกิสข่าน – ชมพิพิธภัณฑ์ Bogd Khaan Winter Palace Museum –GOBI SOUVENIR SHOP– ชมการแสดงพื้นเมือง Mongolian National Song & Dance Ensemble “”
วันที่สี่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน -สกีรีสอร์ท SKY RESORT-บนเขา Bogd Khaan – ที่พัก
วันที่ห้า เลือกซื้อสินค้าโรงงานทำเสื้อผ้าแคชเมียร์ GOBI Cashmere และ ของที่ระลึก - สนามบินอุลานบาตอร์ –กรุงเทพ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
10พ.ย.61 14พ.ย.61 29,999 29,999 29,999 5,500
17พ.ย.61 21พ.ย.61 30,999 30,999 30,999 5,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 30,999 30,999 30,999 5,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 31,999 31,999 31,999 5,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 32,999 32,999 32,999 5,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 32,999 32,999 32,999 5,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 33,999 33,999 33,999 5,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 36,999 36,999 36,999 5,500
16ก.พ.62 20ก.พ.62 31,999 31,999 31,999 5,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้