GTM-05 GO1PEK-TG005 ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม 5D3N OCT-DEC 18 TG
GTM-05 GO1PEK-TG005 ปักกิ่ง ตะลุยแดนมังกร โชว์กายกรรม 5D3N OCT-DEC 18 TG
เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 2561
เริ่มต้น 15,888.-
บินด้วยสายการบิน การบินไทย


เริ่มต้น 15,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบิน ปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) (23.50-05.30)
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรมปักกิ่ง
3 ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – นั่งสามล้อซอยหูถัง ชมเมือง – ศูนย์ใบชา – พระราชวังฤดูร้อน –– ถนนหวังฝู่จิ่ง
4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
5 ปักกิ่ง(สนามบิน ปักกิ่ง แคปิตอล แอร์พอร์ท) – กรุงเทพ ฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (06.45-10.55


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
26ต.ค.61 30ต.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
08พ.ย.61 12พ.ย.61 16,888 19,888 19,888 4,000
10พ.ย.61 14พ.ย.61 15,888 18,888 18,888 4,000
15พ.ย.61 19พ.ย.61 16,888 19,888 19,888 4,000
22พ.ย.61 26พ.ย.61 17,888 20,888 20,888 4,000
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 16,888 19,888 19,888 4,000
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 19,888 22,888 22,888 4,000
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 19,888 22,888 22,888 4,000
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 16,888 19,888 19,888 4,000
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 17,888 20,888 20,888 4,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้