GTM-08 TG06 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิ่งห์ 3วัน2คืน ซุปตาร์ หนีเที่ยว BYTG NEW YEAR19
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : เวียดนามเหนือ
เดินทาง : NEW YEAR 19
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) 


เริ่มต้น 20,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา – น้ำตกสีเงิน
วันที่สอง เขาฮัมลอง – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ – ศาลเจ้าเนินหยก – ช้อปปิ้งถนน36สาย – ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม เมืองนิงห์บิงห์ – นั่งเรือกระจาดชมฮาลองบก – ฮานอย – ช้อปปิ้งถนนสาย 36 เก่า


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
29ธ.ค.61 31ธ.ค.61 20,888 20,888 20,888 2,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้