GTM - 08 VN03 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลองเบย์ ซุปตาร์ น่าหม่ำ 5วัน4คืน BYVN NOV18-MAR1
ทัวร์เวียดนาม
เส้นทาง : ฮานอย ซาปา ฮาลองเบย์ นิงห์บิงห์
เดินทาง : พ.ย. 61 - มี.ค. 62
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG) 


เริ่มต้น 12,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองลาวไก
วันที่สอง เมืองลาวไก – พรมแดนระหว่างประเทศเวียดนามและจีน – เมืองซาปา- โบสถ์ซาปา – ตลาดไนท์มาร์เก็ตซาปา
วันที่สาม นั่งรถไฟชมวิวสู่สถานีกระเช้าขึ้นฟานซิปัน – ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน – ซาปา – กรุงฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – สะพานแสงอาทิตย์ - ถนน 36 สายเก่า
วันที่สี่ เมืองฮาลอง – อ่าวฮาลอง – ถ้ำนางฟ้า - หมู่บ้านชาวประมง - เกาะไก่ชนกัน - เมืองนิงห์บิงห์
วันที่ห้า นั่งเรือชมฮาลองบก – กรุงฮานอย – กรุงเทพมหานคร


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
003 26พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
07พ.ย.61 11พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
07พ.ย.61 11ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 3,500
08พ.ย.61 12พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
09พ.ย.61 13พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
10พ.ย.61 14พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
14พ.ย.61 18พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
15พ.ย.61 19พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
16พ.ย.61 20พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
17พ.ย.61 21พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
21พ.ย.61 25พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
23พ.ย.61 27พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
24พ.ย.61 28พ.ย.61 14,888 14,888 14,888 3,500
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
30พ.ย.61 04ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
01ธ.ค.61 05ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
01ธ.ค.61 11ธ.ค.61 15,888 1,588 15,888 3,500
05ธ.ค.61 09ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
06ธ.ค.61 10ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 3,500
07ธ.ค.61 11ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 3,500
08ธ.ค.61 12ธ.ค.61 15,888 15,888 15,888 3,500
12ธ.ค.61 16ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
13ธ.ค.61 17ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
14ธ.ค.61 18ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
15ธ.ค.61 19ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
19ธ.ค.61 23ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
20ธ.ค.61 24ธ.ค.61 14,888 14,888 14,888 3,500
21ธ.ค.61 25ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 3,500
22ธ.ค.61 26ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 3,500
26ธ.ค.61 30ธ.ค.61 16,888 16,888 16,888 3,500
27ธ.ค.61 31ธ.ค.61 18,888 18,888 18,888 3,500
28ธ.ค.61 01ม.ค.62 18,888 18,888 18,888 3,500
29ธ.ค.61 02ม.ค.62 18,888 18,888 18,888 3,500
02ม.ค.62 06ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
03ม.ค.62 07ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
04ม.ค.62 08ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
05ม.ค.62 09ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
09ม.ค.62 13ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
10ม.ค.62 14ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
11ม.ค.62 15ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
12ม.ค.62 16ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
16ม.ค.62 20ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
17ม.ค.62 21ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
18ม.ค.62 22ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
19ม.ค.62 23ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
23ม.ค.62 27ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
24ม.ค.62 28ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
25ม.ค.62 29ม.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
26ม.ค.62 30ม.ค.62 12,888 12,888 12,888 3,500
30ม.ค.62 03ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
31ม.ค.62 04ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
01ก.พ.62 05ก.พ.62 16,888 16,888 16,888 3,500
02ก.พ.62 06ก.พ.62 16,888 16,888 16,888 3,500
06ก.พ.62 10ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
07ก.พ.62 11ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
08ก.พ.62 12ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
09ก.พ.62 13ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
13ก.พ.62 17ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
14ก.พ.62 18ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
15ก.พ.62 19ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 3,500
16ก.พ.62 20ก.พ.62 15,888 15,888 15,888 3,500
20ก.พ.62 24ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
21ก.พ.62 25ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
22ก.พ.62 26ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
23ก.พ.62 27ก.พ.62 14,888 14,888 14,888 3,500
27ก.พ.62 03มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
28ก.พ.62 04มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
01มี.ค.62 05มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
02มี.ค.62 06มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
06มี.ค.62 10มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
07มี.ค.62 11มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
08มี.ค.62 12มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
09มี.ค.62 13มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
13มี.ค.62 17มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
14มี.ค.62 18มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
15มี.ค.62 19มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
16มี.ค.62 20มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
20มี.ค.62 24มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
21มี.ค.62 25มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
22มี.ค.62 26มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
23มี.ค.62 27มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
27มี.ค.62 31มี.ค.62 14,888 14,888 14,888 3,500
28มี.ค.62 01เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
29มี.ค.62 02เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
30มี.ค.62 03เม.ย.62 14,888 14,888 14,888 3,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้