GTM-05 GO2CTS-TG010 GO HOKKAIDO OTARU SNOW LIGHT PATH 6D4N 12-17 FEB 18
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6วัน 4คืน
เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว
OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL
SHIKOTSU ICE FESTIVAL
พิเศษ ทานปู 3 ชนิด สุดฟินออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน


เริ่มต้น 59,900


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด 6วัน 4คืน เทศกาลน้ำแข็งเมืองโซอุนเคียว OTARU CANDLE LIGHT FESTIVAL SHIKOTSU ICE FESTIVAL พิเศษ ทานปู 3 ชนิด สุดฟินออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ
วันที่ 2 : สนามบินชิโตเซะ-อาซาฮิกาว่า-หมู่บ้านราเมง-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-โซอุนเคียว-น้ำตกกิงกะ-น้ำตกริวเซ-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว-แช่น้ำแร่
วันที่ 3 : กิจกรรม ณ ลานสกี - เทศกาลน้ำเแข็ง SHIKOTSU ICE FEST -เมืองโนโบริเบ็ทสึ-จิโกกุดานิ- แช่น้ำแร่
วันที่ 4 : ชมภูเขาไฟโชวะชินซัง-ดื่มน้ำบริสุทธิ์จากภูเขาโยเต-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-เทศกาล OTARU CANDLE LIGHT -เมนูปู 3 ชนิด
วันที่ 5 : โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ดิวตี้ฟรี-ทำเนียบรัฐบาลเก่าออกไกโด-ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
วันที่ 6 : สนามบินชิโตเซะ-กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ก.พ.62 17ก.พ.62 59,900 53,900 51,900 8,900 ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 33,300
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้