GTM-32 ICN17 KOREA 7C KOREA โลกนี้ สีชมพู OCT 5D3N
GTM-32 ICN17 KOREA 7C KOREA โลกนี้ สีชมพู  OCT 5D3N
เส้นทาง : เกาหลี โซล
เดินทาง : ตุลาคม 2561
สายการบิน : JEJU AIR 


เริ่มต้น 16,988


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอินชอน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) -เมืองอินชอน – อันซอง ฟาร์มแลนด์ - เมืองอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นเมือง แห่งเมืองอาซาน – เฟิร์ส วิลเลจ
วันที่ 3 ปั่นเรลไบท์ชมธรรมชาติ และ ความสวยงามของเมืองอาซาน - ถนนสายโรแมนติก เคียวกีชอน – เมืองยงอิน - โรงเรียนสอนทำกิมจิ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์– เมืองโซล
วันที่ 4 ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติคถ็อกซูกุง- ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ดิวตี้ฟรี - ย่านเมียงดง
วันที่ 5 ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ –พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง- มหาวิทยาลัยอีฮวา –ย่านช้อปปิ้งอีแด- ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
15ต.ค.61 19ต.ค.61 16,988 16,988 16,988 5,000
16ต.ค.61 20ต.ค.61 17,988 17,988 17,988 5,000
17ต.ค.61 21ต.ค.61 18,988 18,988 18,988 5,000
18ต.ค.61 22ต.ค.61 19,988 19,988 19,988 5,000
19ต.ค.61 23ต.ค.61 19,988 19,988 19,988 5,000
20ต.ค.61 24ต.ค.61 18,988 18,988 18,988 5,000
21ต.ค.61 25ต.ค.61 17,988 17,988 17,988 5,000
22ต.ค.61 26ต.ค.61 17,988 17,988 17,988 5,000
24ต.ค.61 28ต.ค.61 18,988 18,988 18,988 5,000
25ต.ค.61 29ต.ค.61 18,988 18,988 18,988 5,000
27ต.ค.61 31ต.ค.61 18,988 18,988 18,988 5,000
28ต.ค.61 01พ.ย.61 17,988 17,988 17,988 5,000
29ต.ค.61 02พ.ย.61 17,988 17,988 17,988 5,000
30ต.ค.61 03พ.ย.61 17,988 17,988 17,988 5,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้