GTM-37 AY001_Iceland 8 Days_2018_Agent_Nov-Dec 18
GTM-37 AY001_Iceland 8 Days_2018_Agent_Nov-Dec 18
เส้นทาง : ไอซ์แลนด์
เดินทาง ธันวาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน : Finnair (AY)


เริ่มต้น 109,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง เมืองเฮลซิงกิ - เมืองเรคยาวิก – หมู่บ้านวิก – น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ - น้ำตกสโกการ์
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – โจกุลซาลอน – ธารน้ำแข็งพันปี
วันที่สี่ หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH - Dyrhólaey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – น้ำตกกุลล์ฟอสส์ - น้ำพุร้อนกีย์เซอร์
วันที่หก เมืองเรคยาวิก – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา - อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน – บลูลากูน – อาบน้ำแร่
วันที่เจ็ด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค – เมืองเฮลซิงกิ
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
05ต.ค.61 12ธ.ค.61 109,000 109,000 109,000 25,000
16ม.ค.62 23ม.ค.62 109,000 109,000 109,000 25,000
13ก.พ.62 20ก.พ.62 109,000 109,000 109,000 25,000
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้