GTM-06 EUR_12_Insight Eastern Europe 10 D_(Oct-Dec 18)
GTM-06 EUR_12_Insight Eastern Europe 10 D_(Oct-Dec 18)
เส้นทาง : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชค
เดินทาง :  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
สายการบิน : Thai Airways‎


เริ่มต้น 84,000


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
วันที่ 2 เวียนนา - ริงสตราเซ่ - พระราชวังเชิงบรุนน์ - คาร์ทเนอร์สตราเซ่ - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
วันที่ 3 กรุงเวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - เที่ยวชมเมือง - ล่องแม่น้ำดานูบ
วันที่ 4 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัก) - กรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
วันที่ 5 ปร๊าก - มาเรียนสเก้ ลาซเน่ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
วันที่ 6 ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
วันที่ 7 ปร๊าก - เชสกี้ ครุมลอฟ - ซาลส์กัมเมอร์กูท - ทะเลสาบวูลฟ์กัง
วันที่ 8 ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์ชตัทท์ - มิวนิค - ช้อปปิ้ง - จัตุรัสมาเรียน
วันที่ 9 เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่ 10 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
12ต.ค.61 21ต.ค.61 99,000 90,000 80,000 21,000
09พ.ย.61 18พ.ย.61 84,000 76,000 68,000 16,000
30พ.ย.61 09ธ.ค.61 84,000 76,000 68,000 16,000
27ธ.ค.61 05ม.ค.62 99,000 90,000 85,000 18,500
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้