GTM-10 JXW15 Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ 5D3N OCT-NOV18
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ
ออกเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561
บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต


เริ่มต้น 21,888


ส่งให้เพื่อนทางไลน์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ออกเดินทาง ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 บินด้วยสายการบิน นกสกู๊ต
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 : ท่าอากาศยานนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น / อาหารเที่ยง (เบนโตะบนรถ), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์)
วันที่ 3 : ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา - โอชิโนะฮักไก – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิไคโร – โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ / อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)
วันที่ 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท)หรือเลือกซื้อOption Tour / อาหารเช้า
วันที่ 5 : วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างเอออน - ท่าอากาศยานนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพฯ / อาหารเช้า


เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว หมายเหตุ
30ก.ย.61 04ต.ค.61 16,888 16,888 16,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
03ต.ค.61 07ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
06ต.ค.61 10ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
09ต.ค.61 13ต.ค.61 19,888 19,888 19,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
12ต.ค.61 16ต.ค.61 26,888 26,888 26,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
15ต.ค.61 19ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
18ต.ค.61 22ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
21ต.ค.61 25ต.ค.61 27,888 27,888 27,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
24ต.ค.61 28ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,000 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
25ต.ค.61 29ต.ค.61 25,888 25,888 25,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
26ต.ค.61 30ต.ค.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
27ต.ค.61 31ต.ค.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
28ต.ค.61 01พ.ย.61 21,888 21,888 21,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
29ต.ค.61 02พ.ย.61 21,888 21,888 21,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
30ต.ค.61 03พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
31ต.ค.61 04พ.ย.61 23,888 2,388 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
01พ.ย.61 05พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
02พ.ย.61 06พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
03พ.ย.61 07พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
04พ.ย.61 08พ.ย.61 21,888 21,888 21,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
05พ.ย.61 09พ.ย.61 21,888 21,888 21,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
06พ.ย.61 10พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
07พ.ย.61 11พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
08พ.ย.61 12พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
09พ.ย.61 13พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
10พ.ย.61 14พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
11พ.ย.61 15พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
12พ.ย.61 16พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
13พ.ย.61 17พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
14พ.ย.61 18พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
15พ.ย.61 19พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500
16พ.ย.61 20พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
17พ.ย.61 21พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
18พ.ย.61 22พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
19พ.ย.61 23พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
20พ.ย.61 24พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
21พ.ย.61 25พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
22พ.ย.61 24พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
23พ.ย.61 27พ.ย.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
24พ.ย.61 28พ.ย.61 23,888 23,888 23,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
25พ.ย.61 29พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
26พ.ย.61 30พ.ย.61 22,888 22,888 22,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
27พ.ย.61 01ธ.ค.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
28พ.ย.61 02ธ.ค.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
29พ.ย.61 03ธ.ค.61 24,888 24,888 24,888 8,500 ราคาเด็กเล็ก 7,000 บาท
** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้